Bilgi Edinme Başvuru Formu

Kapkutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz veri sorumlusu olarak ilgili kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize ekte yer alan formu doldurup başvuruda bulunarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki yöntemlerden biri tercih edilerek tarafımıza iletilebilir.
Başvuru Yöntemi: Başvurunun Yapılacağı Adres: Yapılması Gerekenler:
1.Şahsen Yazılı Başvuru Başvuru formu doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının şahsen iletilmesi (Veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanında bulundurması gerekmektedir.) Aydınlı-KOSB Mahallesi Melek Aras Blv. Kosb Sit. No: 43 Tuzla/İstanbul Zarfın üzerine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2.Noter Aracılığıyla Başvuru Noter vasıtasıyla tebligat gönderilmesi Aydınlı-KOSB Mahallesi Melek Aras Blv. Kosb Sit. No: 43 Tuzla/İstanbul Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla iletilmesi [email protected] Konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
4.Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden e-posta iletilmesi [email protected] E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
5.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi üzerinden e-posta iletilmesi [email protected] E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”yazılmalıdır.Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Yazılı başvurularda, başvuru tarihi ilgili evrakın tarafımıza tebliğ edildiği tarihtir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvuru tarihi, başvurunun tarafımıza ulaştığı tarihtir. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Yapmış olduğunuz başvuru talepleri ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilebilecektir. Veri Sorumlusu: Kapkutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi Adres: Aydınlı-KOSB Mahallesi Melek Aras Blv. Kosb Sit. No: 43 Tuzla/İstanbul Tel: 08502555888 Faks: [•] E-posta: [email protected] BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
Adı:
Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası: (Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)
Telefon Numarası:
E-posta:
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:
Şirketimiz ile olan ilişkiniz: (müşteri, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi çalışanı, hissedar vb.)
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtiniz: ☐Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐E-posta gönderilmesini istiyorum. ☐Elden teslim almak istiyorum.
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: (Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz.)
Başvuru tarihi:
İmza: İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bunun yanında yapılan başvurunun mahiyetinin gerektirdiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. Başvurunun mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için izninizi istiyoruz.

Size daha iyi bir alışveriş ve hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.