ÜYELİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye’de kurulmuş (ticaret sicil numarası 164535-5 olan), merkezi Aydınlı – Kosb Mahallesi, Melek Aras Blv. Kosb Sit. No:43 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan KAPKUTU INTERNET HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI (“Kapkutu”), ve Türkiye’de kurulmuş (ticaret sicil numarası %tradeRegistryNumber% olan), merkezi %address% adresinde bulunan %companyName% (“Hizmet Veren”) (işbu Sözleşme kapsamında her biri Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır) arasında %date% tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.
ŞÖYLE Kİ;
Hizmet Veren, Kapkutu tarafından yönetilmekte olan %kaplumbox% (“Web Sitesi”) alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda üçüncü kişi müşterilere (“Kullanıcı”) lojistik, temizlik, boya/badana, eşya taşımacılığı, evden eve nakliyat, depolama, evcil hayvan gezdirme ve sair hizmetleri vermek, Kapkutu ise Hizmet Veren’in kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden (“Aracılık Hizmetleri”) Hizmet Veren’i faydalandırmak istemektedir.
Kapkutu, Hizmet Veren’in, Web Sitesi’nin Kullanıcı’sından gelen Hizmet talebini almasını ve yerine getirmesini olanaklı kılar. Kapkutu, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı’dır.
Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında geçerli olup, Kapkutu tarafından Hizmet Veren’e sunulan Aracılık Hizmetleri’ne yönelik hüküm ve şartları kapsamaktadır. Hizmet Veren ile Kullanıcı arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Kapkutu işbu ticari faaliyette sadece, Hizmet Veren’e Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda gelen Hizmet taleplerine teklif verme hakkı vermektedir. Hizmet Veren, Kapkutu'nun sağlayacağı dijital alt yapı sayesinde Kapkutu aracılığıyla Kullanıcılar ile irtibat kurabilecektir ve Hizmetler’e ilişkin çevrimiçi teklif verip, satış yapabilecektir. Kapkutu, Kullanıcı’dan gelen Hizmet taleplerine istinaden, Hizmet Veren’in belirlediği Hizmet Bedeli teklifini Kullanıcı’ya iletecektir ve Kullanıcı’nın Hizmet Bedeli’ni kabul etmesi halinde Hizmetler’in sağlanması için Kullanıcı ve Hizmet Veren arasında sözleşmesel ilişki kurulmasına aracılık edecektir. Hizmet Veren, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Kullanıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair Mevzuat çerçevesinde bizzat ve tek başına sorumlu olacaktır.
Hizmet Veren, Aracılık Hizmetleri’nin kullanmak için aşağıda belirtilen şartlara ve koşullara uymayı kabul etmektedir. Hizmet Veren ve Kapkutu İmza Tarihi itibarıyla işbu Sözleşme’de öne sürülen şartlar ve koşullar ile bağlı olacaktır.
TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de büyük harfle anılan ifadeler aşağıdaki anlamlarını ifade edecektir:
Araç Hizmet Veren’in Hizmetler’i gerçekleştirmek amacıyla kullandığı motorlu taşıtlar da dahil olmak üzere tüm teçhizatları ve ekipmanları ifade eder.

Çalışan(lar) Hizmet Veren’in yöneticisini, çalışanını veya yüklenicisini ifade eder.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı
Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı ifade eder.
Dâhili İletişim Sistemi Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret pazar yerindeki her türlü iletişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere oluşturduğu sistemi ifade eder.
FSEK 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ifade eder.
Hizmet/ler Sözleşme’nin Ek-1’inde tanımlanan, Hizmet Veren tarafından Kullanıcı’ya sunulacak hizmetleri ifade eder.
Hizmet Bedeli Hizmet Veren’in, Kapkutu aracılığıyla Kullanıcı’ya sağladığı Hizmet için ücreti ifade eder.
Hizmet Veren Yürürlükteki kanunlara uygun olarak kurulmuş, lojistik, eşya taşımacılığı, evden eve nakliyat, depolama ve bunlarla ilişkili sair hizmetleri sunmaya yetkili gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
İmza Tarihi İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ca imzalandığı tarihi ifade eder.
İş Günü Cumartesi, pazar veya Türkiye’de kamu ya da banka tatili olmayan her günü ifade eder.
İyi Endüstri Uygulamaları İlgili dönemde, makul ve olağan olarak Hizmet Veren ile aynı veya benzer işi yapan, yetenekli ve tecrübeli kişiden beklenen beceri, çalışkanlık, basiret, öngörü ve çalışma uygulamalarının yerine getirilmesini ifade eder.
Aracılık Hizmetleri Kapkutu’nun Web Sitesi’nde verilen elektronik hizmetler anlamına gelir. Kullanıcı’nın Hizmet talebi üzerine, talep ettikleri Hizmetler’i Hizmet Veren’den almalarına imkan sağlayan aracılık hizmetleridir.
Kullanıcı Hizmet Verenler tarafından sunulan hizmetleri almak amacıyla Web Sitesi’ne erişen, Hizmet Veren tarafından sağlanan Hizmetler’i alan son kullanıcıyı ifade eder.
Kusurlu İfa Sözleşme’nin gereklilikleri uyarınca Hizmetler’in sağlanmasında Hizmet Veren’in ağır veya hafif kusuru olduğu fark etmeksizin Sözleşme’de anılan herhangi bir edimini ve Kullanıcı’ya sunulacak Hizmetler’i kusurlu olarak ifa etmesini ifade eder.
Sanal Mağaza Hizmet Veren’in Web Sitesi sisteminde tanımlanarak, Kullanıcı’ların Hizmet taleplerini görebilmesini ve Hizmet Bedeli teklif edebilmesini sağlayan platformu ifade eder.
SMK 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu ifade eder.
Sözleşme Süresi İşbu Sözleşme’nin yürürlükte ve geçerli olduğu süreyi ifade eder.
Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek operasyonlar bakımından tabi olunan ülkenin hukuku uyarınca uygulanmakta olan tüm kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük, alt düzenlemeler, içtihat hukuku ve medeni hukuk düzenlemeleri, hukuki uygulanabilirliği olan her türlü düzenleme, düzenleyici kural ve kılavuzlar ve endüstriden doğan teamülleri ifade eder;
Ücret/ler Aracılık Hizmetleri’nin karşılığı olarak Sözleşme’nin Ek-3’üne uygun olarak hesaplanarak belirlenen Hizmet Veren tarafından Kapkutu’ya ödenecek ücretleri ifade eder.
Yürürlük Tarihi Yukarıda anılan işbu Sözleşme’nin İmza Tarihi’ni ifade eder.
Web Sitesi Mülkiyeti Kapkutu’ya ait olan ve Kapkutu’nun işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.kaplumbox.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil siteyi ifade eder.
HİZMETLER
Yürürlük Tarihi’nden itibaren geçerli olmak ve işbu Sözleşme hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Hizmet Veren, Sözleşme’nin Ek-1’inde belirtilen Hizmetler’i Kullanıcı’ya, Kapkutu’nun aracılığıyla münhasır olmayan bir şekilde sağlayacaktır.
SÜRE
İşbu Sözleşme, Hizmet Veren tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla veya Taraflar’ın imzalamasıyla yürürlüğe girecek olup, Yürürlük Tarihi’nden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
HIZMETE ILIŞKIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. Hizmet Veren’in Hak ve Yükümlülükleri
4.1.1 Hizmet Veren, Hizmet Veren sıfatını kazanabilmek için, Sözleşme’nin imzalanmasından önce Ek-2’de bulunan üyelik listesinde yer alan belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Hizmet Veren, Sözleşme’nin imzalanmasından önce sunduğu belgelerde yer alan bilgi ve beyanların doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu ve Sözleşme Süresi boyunca doğru ve geçerli olmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başvuru sırasında Hizmet Veren tarafından yanlış, geçersiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve belge verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Hizmet Veren sorumlu olacaktır. Hizmet Veren, kendi adına işlem yapmaya yetkili kişileri işbu Sözleşme Ek-4’te belirtecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Kapkutu nezdinde Hizmet Veren’i temsilen yapılmış kabul edilecektir. Şüpheye mahal vermemek üzere, Hizmet Veren Sanal Mağaza kullanıcı bilgilerini Ek-4’teki kişiler dışında kimseyle paylaşmayacak; Hizmet Veren’in Sanal Mağaza’daki hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler Hizmet Veren ve/veya Ek-4’te belirtilen yetkili kişiler tarafından yapılmış sayılacaktır.
4.1.2 Hizmet Veren, Ek-2’de sayılan belgelerde yer alan bilgilerdeki değişikliklere ilişkin güncellemeleri yaparak buna ilişkin bildirimi değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar Dâhili İletişim Sistemi üzerinden Kapkutu’ya iletmekle yükümlüdür. Kapkutu, Aracılık Hizmeti sunduğu Hizmet Veren’in tanıtıcı bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla, her takvim yılının ilk 3 (üç) ayı içinde tanıtıcı bilgilerin doğruluğunu kontrol eder. Bu bilgilerin güncel olmadığını tespit etmesi durumunda Hizmet Veren’e Dâhili İletişim Sistemi üzerinden bildirimde bulunur ve en fazla 3 (üç) iş günü süre vererek bilgilerin güncellenmesini sağlar. Verilen süre içinde tanıtıcı bilgilerini güncellemeyen Hizmet Veren’e bu bilgileri güncelleyene kadar yalnızca mevcut siparişlere ilişkin Aracılık Hizmeti sunabilir.
4.1.3 Hizmet Veren, Hizmetler’i; ekleri de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin gerekliliklerine, Mevzuat’a, İyi Endüstri Uygulamaları’na uygun olarak sağlayacaktır. Hizmet Veren, piyasada benzer hizmetleri üstlenen uzman bir Hizmet Veren’in tam ve doğru ifa gerçekleştirmek için ayıracağı gerekli zamanı, özeni, kaynakları, vasıflarını ve eğitimli, teknik yeterlilik ve yetkiye sahip personelini ayırarak sağlayacaktır ve Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesi için gereken tüm rıza, onay, yetki, lisans ve izinleri alacaktır. Hizmet Veren, yayınladığı her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere üçüncü kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı ve Kapkutu’nun bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.4 Hizmet Veren, Kullanıcı’ya sağladığı Hizmetler’in, doğrudan Hizmet Veren ve Kullanıcı arasında bir sözleşmesel ilişki oluşturduğunun bilincindedir. Kapkutu, Hizmet Veren’e karşı, Çalışan’ıyla iletişimde olan Kullanıcı’nın yaptıklarından veya yapmadıklarından sorumlu ya da yükümlü tutulamaz. Hizmet Veren, Kullanıcı’ya veya üçüncü şahıslara karşı Hizmetler’in sağlamasından doğan taleplerin tek sorumlusudur. Hizmet Veren, Kullanıcı ya da üçüncü bir şahsın eylemlerine veya ihmallerine karşı (Mevzuat gerekliliklerini karşılayan yeterli sigorta dahil) gereken makul ve uygun önlemleri alma konusunda tek sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Hizmet Veren, Kullanıcı’nın talebi üzerine Hizmet Veren’in ve/veya Çalışanı’nın iletişim ve/veya sigorta bilgilerini paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.
4.1.5 Kapkutu işbu Sözleşme gereğince, Hizmet Veren’i ve Çalışanlar’ını Hizmetler’iyle bağlantılı performanslarını, Çalışanlar’ın eylemlerini veya ihmallerini veya Araçlar’ın bakımını ve işleyişini yönetmekle ya da kontrol etmekle yükümlü değildir ve öyle olduğu varsayılamaz.
4.1.6 Kapkutu’nun Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcı’nın Hizmet talebini kabul etme ya da reddetme veya yok sayma kararı, ya da kabul edilmiş bir Hizmet talebini Web Sitesi aracılığıyla Kapkutu iptal politikalarına göre iptal etme hakkı saklıdır. Aşağıdaki durumlarda Hizmet talebi Kapkutu tarafından iptal edilebilir:
Hizmet teklifinin kabul edilmesinin akabinde Hizmet Veren’in, Hizmet’i gereği gibi ve eksiksiz olarak ifa etmesini engelleyecek/imkansız hale getirecek değişikliklerin meydana gelmesi,
Kullanıcı’nın Hizmet talebini oluştururken verdiği bilgiler ile gerçek durum arasında farklılık olması ve bu durumun Hizmet Veren’in, Hizmet’i gereği gibi ve eksiksiz olarak ifa etmesini engellemesi/imkansız hale getirmesi.
Bu durum Kapkutu’nun Sözleşme’yi ihlal ettiği anlamına gelmeyecek ve böyle bir durumda Hizmet Veren Kapkutu’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
4.1.7 Hizmet Veren, kendisiyle Web Sitesi üzerinden iletişime geçen Kullanıcı’ya Web Sitesi dışında (başka bir deyişle Kapkutu’nun dahli olmaksızın) Hizmet vermeyi teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecek ve herhangi bir Hizmet işlemi gerçekleştirmeyecektir.
4.1.8.Hizmet Veren, Kapkutu’nun yazılı şekilde veya elektronik ortamda onayı olmaksızın Kapkutu’nun işletme adını, şirketin ticaret unvanını, markasını, logosunu ve sair fikri ve sınai haklarını (Kaplumbox markası da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın) reklam vb. işler için kullanmayacaktır ve Kapkutu’yu iş referansları arasında göstermeyecektir. Kapkutu, Hizmet Veren’in ya da Çalışan’ının Kapkutu'ya, markasına, itibarına ya da işine zarar verecek herhangi bir eylemde veya ihmalde bulunması halinde, Hizmet Veren’in Aracılık Hizmetleri’ni kullanmasını derhal engelleyebilecektir ya da sınırlandırabilecektir.
4.1.9 Bir Kusurlu İfa’nın oluşması veya oluşabileceğinin makul olarak öngörülmesi halinde, Hizmet Veren, Kapkutu’ya derhal bildirimde bulunarak ilgili Kusurlu İfa’nın niteliğini ve etkilerini (sorumluluğun ve Kapkutu itibarına olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi de dâhil olmak üzere) en aza indirgemek için alınan önlemleri yahut önlem tekliflerini Kapkutu’ya bildirir. Bu bildirim yazılı olarak yapılır yahut sözlü olarak yapılsa dahi makul olarak mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak onaylanır.
4.1.10 Hizmet Veren, verdiği Hizmetler özelinde Kusurlu İfa’nın etkisini en aza indirgeyecek ve mümkün olan en kısa sürede Hizmetler’i sağlamaya devam edecektir. Hizmet Veren bir Kusurlu İfa’nın düzeltilmesi ile ilişkili olarak yürütülen işler için veya Kusurlu İfa sebebiyle düzgün sağlanamayan Hizmetler için Kullanıcı’dan ek ücret talep etmeyecektir.
4.1.11 Hizmet Veren, Hizmetler’i sağlaması sırasında Kullanıcı sadakatini arttırmak ve Kullanıcı’ya güvence vermek amacıyla Hizmet Bedeli’nin %20’sine (yüzde yirmi) kadar oluşabilecek zararlarda Kullanıcı’nın zararlarını karşılayacağına dair güvence verecektir.
4.1.12 Hizmet Veren, Kullanıcılar ile akdedeceği mesafeli sözleşmenin bir kopyasını Kapkutu ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder.
4.1.13 Hizmet Veren, Hizmetler’i her zaman yürürlükteki İyi Endüstri Uygulamaları, Mevzuat ve Kapkutu’nun Hizmet Veren’e bildirdiği kurallar ile uyumlu olarak vereceğini, işbu Sözleşme’ye ve Kapkutu’ya yansıyabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek için uygulanacak adım, eylem ve prosedürleri detaylı şekilde düzenleyen bir plan bulundurduğunu taahhüt eder. Hizmet Veren’in Hizmetler’i sağlama yeterliliğini esaslı bir şekilde olumsuz etkileyecek veya etkileme ihtimali olan herhangi bir durumun oluşması halinde, Hizmet Veren Kapkutu’nun yönlendirmesi doğrultusunda Kapkutu ile hareket edecektir.
4.1.14 Hizmet Veren, Aracılık Hizmetleri'nin sunulması sırasında kendisinin faaliyetlerine ilişkin ve ilgili Mevzuat uyarınca Sözleşme’nin süresi içinde erişim sağlamasına teknik imkân sunulması zorunlu olan verilere Sözleşme’nin feshedildiği tarihten sonra da 5 (beş) yıl süreyle erişebilecektir.
4.1.15 Hizmet Veren’in Mevzuat kapsamındaki veriye erişim ve veri taşıma talepleri, Kapkutu tarafından 15 (on beş) gün içinde ve Kullanıcı bilgileri anonimleştirilerek karşılanır.
4.1.16 Hizmet Veren, söz konusu Hizmet sağlama talebini kabul etmesini takiben, ilgili Hizmet talimatında belirtilen tarih ve yerde Hizmet sağlamakla mükelleftir. Hizmetler’in süresinde sağlanmaması veya geç sağlanması halinde Kapkutu aşağıdaki gecikme cezalarını talep edebilir:
2 (iki) güne kadar süren gecikmelerde Hizmet Bedeli’nin %100’ü,
3-7 (üç-yedi) güne kadar gecikmelerde Hizmet Bedeli’nin %150’si’,
8 (sekiz) gün veya daha fazla süren gecikmelerde veya Hizmetler’in hiç gerçekleştirilememesi durumunda Hizmet Bedeli’nin %200’ü.

4.2. Kapkutu’nun Hak ve Yükümlülükleri
4.2.1 Kapkutu, Hizmet Veren tarafından Sözleşme imzalanması esnasında ve Sözleşme Süresi boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Kapkutu, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, güvenilirlik sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu anlamda Hizmet Veren, kendine ait bilgilerin Kapkutu tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.
4.2.2 Kapkutu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Kapkutu, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Kapkutu ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.
4.2.3 Web Sitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Web Sitesi’nde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4.2.4 Kapkutu, Hizmet Veren tarafından yapılan başvuruları Dâhili İletişim Sistemi üzerinden alır. Hizmet Veren tarafından Dâhili İletişim Sistemi üzerinden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç sistem üzerinden Hizmet Veren’e bildirilir. Kapkutu, Sözleşme’ye taraf olan Hizmet Veren’in kolayca erişebileceği şekilde Sözleşme’yi Dâhili İletişim Sistemi’nde saklar. Dâhili İletişim Sistemi’nde yer alan bilgilerin Ticaret Bakanlığı’nca görevlendirilen personel tarafından görüntülenebilmesine yönelik teknik imkân sunar.
4.2.5 Kapkutu, ilgili Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’e uygun bir şekilde yapılan fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurularının kendisine ulaşmasından itibaren 48 (kırk sekiz) saati geçmemek üzere gecikmeksizin şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırarak durumu Hizmet Veren’e ve hak sahibine bildirir. Kapkutu tarafından Hizmet Veren’e yapılan bildirimde şikâyet başvurusuna itiraz yöntemleri de belirtilir. Hizmet Veren’in itirazında haklı olduğunun ilgili yönetmelik kapsamında sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde Kapkutu, şikâyete konu ürünü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içinde yeniden yayımlar ve durumu hak sahibi ile Hizmet Veren’e gecikmeksizin bildirir. Kapkutu, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini ispatlayıcı yeni belgeler sunulmadıkça, aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikâyet başvurularını işleme almaz ve bu durumu başvuru sahibine bildirir. Kapkutu tarafından yapılacak inceleme yalnızca Hizmet Veren’den temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlıdır. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.
4.2.6 Kapkutu, Sözleşme’de belirtilen Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılmasını gerektiren durumların varlığı halinde gerekçelerini açık ve anlaşılır şekilde belirterek Hizmet Veren’den açıklama talep eder ve açıklamasını sunması için Hizmet Veren’e en az 3 (üç) iş günü süre verir. Hizmet Veren’in açıklamalarının yetersiz olması veya Hizmet Veren tarafından açıklama sunulmaması halinde Kapkutu, Aracılık Hizmetleri’ni kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Bu durumda kararını, Hizmet Veren’in açıklamasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde veya açıklama sunulmaması halinde açıklama için verilen 3 (üç) iş gününün sonunda Hizmet Veren’e bildirir. Sonlandırmaya ilişkin bildirimin yapıldığı tarihte Sözleşme feshedilmiş sayılır. Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda Kapkutu, Sözleşme’ye ve hukuka uygun olması kaydıyla yalnızca mevcut siparişlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kapkutu’nun kısıtlama veya askıya alma kararını kaldırması ya da aracılık hizmetine son verdiği Hizmet Veren ile yeniden aracılık sözleşmesi yapması halinde, Hizmet Veren’in daha önce erişim sağladığı elektronik ticaret pazar yerine ilişkin bilgilere yeniden erişim sağlamasına gecikmeksizin imkân tanır. Bu madde kapsamında Kapkutu’nun bildirimleri, Dâhili İletişim Sistemi üzerinden ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adreslerinden biri vasıtasıyla, Hizmet Veren’in açıklaması ise Dâhili İletişim Sistemi üzerinden yapılır.
4.2.7 Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Aracılık Hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Hizmet Veren’e gecikmeksizin bildirilir. Bu madde kapsamında Kapkutu’nun bildirimleri, Dâhili İletişim Sistemi üzerinden ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adreslerinden biri vasıtasıyla, Hizmet Veren’in açıklaması ise Dâhili İletişim Sistemi üzerinden yapılır.
4.2.8 Kapkutu, “buybox” algoritması aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama yapabilir. Buybox algoritması kapsamında esas alınan kriter; Hizmet Veren’in belirlediği fiyatın, diğer hizmet verenlerin söz konusu Hizmet için verdikleri tekliflerle karşılaştırıldığında minimum fiyat olarak tespit edilmesidir. Şüpheye mahal vermemek adına, Kapkutu, Hizmet Veren'i ve/veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.
4.2.9 Kapkutu, Hizmet Veren tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu değildir. Kapkutu, Hizmet Veren tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği 48 (kırk sekiz) saati geçmemek üzere gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu Hizmet Veren’e ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirir. Hukuka aykırı içeriğin Kapkutu tarafından tespit edilmesi veya yargı mercilerinin hukuka aykırı içeriğe ilişkin kararının Kapkutu’ya bildirilmesi gibi durumların yanı sıra Ticaret Bakanlığının ya da görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka aykırı içerik bildiriminde bulunması durumunda Kapkutu’nun hukuka aykırı içerikten haberdar olduğu kabul edilir.
HİZMET ARAÇLARI VE HİZMET VERENLER
5.1 Hizmet Veren, Çalışanlar’ının her zaman:
Kendisine tahsis edilen Araçlar’ı kullanmak için yeterli seviyede, gerekli ve geçerli tüm belgelere sahip olduğunu,
Hizmetler’i sağlamak için gereken tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olacağını,
Hizmetler’i, gerekli yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu,
Yüksek standartlarda profesyonellik, hizmet ve nezaket göstereceğini ve yukarıda sayılanların tümünü Sözleşme Süresi boyunca idame ettireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Hizmet Veren, Çalışanlar’ının Hizmetler’i sağlamaya uygun niteliklere sahip olup olmadığının tespit edilebilmesi için Kapkutu tarafından özgeçmiş ve sicil kontrolü yapılabileceğini kabul ve beyan eder. Hizmet Veren’in ya da ilgili Çalışanı’nın işbu Sözleşme’de öne sürülen gereklilikleri karşılayamaması durumunda Kapkutu, Sözleşme’nin 4.2.6. maddesine uygun olarak, Hizmet Veren’in, Aracılık Hizmetleri’ne erişmesini ve/veya bunları kullanmasını engelleyebilecek ve sınırlayabilecektir.
Hizmet Veren, Hizmetler’in sağlanması esnasında kullanılacak Araçlar’ın her zaman:
Nakliye/taşıma aracı olarak kullanılmaya uygun belgelere sahip olacağını,
Kendisine ait olduğunu, kiraladığını ya da hukuken kendisi tarafından yasal olarak kullanılabilecek bir Araç olacağını,
Ek-1’de sayılan Hizmetler’i gerçekleştirmeye uygun olacağını,
İyi, çalışır durumda tutulacağını, Araçlar için gereken endüstri güvenlik ve bakım standartlarıyla veya yürürlükte olan ek standartlar ya da gerekliliklerle uyumlu, temiz ve hijyenik koşullarda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 Hizmet Veren'in, herhangi bir Hizmetler’i sağlamadan önce kendisinin ve Çalışanlar’ının 5. maddede belirtilen tüm gereklilikleri karşıladığına dayanak olan lisansların, izinlerin, onayların, yetkilerin, kayıtların ve belgelerin yazılı kopyalarını Kapkutu’ya sağlaması gerekmektedir. Hizmet Veren’in daha sonra Kapkutu’ya tüm bu lisansların, izinlerin, onayların, yetkilerin, kayıtların ve belgelerin yenilendiğine dair yazılı kanıtları sunması gerekir. Kapkutu, istek üzerine bu lisansları, izinleri, onayları, yetkileri, kayıtları ve belgeleri zaman zaman incelemeye yetkilidir ve Hizmet Veren’in yukarıda belirtilen belgeleri sağlayamaması bu Sözleşme için bir ihlal durumu teşkil eder. Kapkutu, makul takdirine bağlı olarak uygun bulduğunda zaman zaman Hizmet Veren’in ve/veya Çalışanlar’ının belgelerini herhangi bir şekilde inceleyerek doğrulama hakkını saklı tutar.
SİGORTA
Hizmet Veren, Sözleşme Süresi boyunca, Sözleşme gereğince kendisinin veya Çalışanlar’ının kullandığı tüm araçların üçüncü şahıslara fiziksel yaralanma ve mal zararına karşı koruma sağlayan, yürürlükteki kanunların tümüne uygun zorunlu trafik sigortasına sahip olacağını kabul eder. Hizmet Veren, birinci sınıf bir sigorta şirketinden üçüncü kişilere karşı sorumluluklarını da kapsayan bir sigorta poliçesi (all-risk) tanzim ettirmelidir. Buna ek olarak, taşıyıcı, tehlikeli yüklerin taşınmasında zorunlu olan sorumluluk sigortası da dahil olmak üzere tüm kanuni zorunlu sigortalara ilişkin de poliçe tanzim ettirmelidir. Sigorta yapıldığını kanıtlayan poliçe örnekleri Kapkutu’ya en geç işbu Sözleşme’nin İmza Tarihi’nde ve her takvim yılının 1 Ocak günü sunulmalıdır.
DEĞİŞİKLİK
7.1 Kapkutu, Sözleşme değişikliğine ilişkin bildirimi Dâhili İletişim Sistemi ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adresi üzerinden Hizmet Veren’e yapar.
7.2 Sözleşme değişiklikleri bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük sürenin sonunda uygulamaya konulur. Bu süre, Hizmet Veren tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile Ücretler’in (komisyon oranlarının ve diğer hizmet bedellerinin) artırılması, Aracılık Hizmetleri’nin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Hizmet Veren’e yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin Hizmet Veren aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde 30 (otuz) gündür.
7.3 Hizmet Veren, 30 (otuz) günlük sürenin sonunda uygulamaya konulacak Sözleşme değişikliklerinde, bu sürenin sona ermesinden önce Dâhili İletişim Sistemi üzerinden bildirimde bulunarak Sözleşme’yi tazminatsız feshedebilir. Fesih, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren sonuç doğurur.
KAYITLAR, RAPORLAR VE DENETİM
Taraflar 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle saklar ve bunları talebi halinde Ticaret Bakanlığı’na sunar. Hizmet Veren tüm harcanan zamanın, kullanılan malzemenin, yürütülen ana faaliyetlerin ve Sözleşme ile ilgili diğer esaslı bilgilerin tam, doğru ve güncel kayıtlarını tutar. Sözleşme ve Hizmetler ile herhangi bir şekilde ilgili olan tüm işlemlerin bilgileri bu kayıtlarda yer almalıdır. Hizmet Veren (Kapkutu’ya hiçbir masraf çıkarmaksızın) bu kayıtları Kapkutu’nun makul olarak talep edeceği formatta ve sıklıkta Kapkutu ile paylaşacaktır. Kapkutu, yetkili temsilcileri ve herhangi bir düzenleyici kuruluşu aracılığı ile Hizmet Veren’in ve Çalışanlar’ın Sözleşme’nin koşullarına uygun olup olmadığını denetleyebilir. Hizmet Veren kendisinden talep edilmesi halinde Kapkutu’ya, yetkili temsilcilerine ve yetkili kurum ve kuruluşlara (Kapkutu’ya hiçbir masraf çıkarmaksızın) gerekli her türlü belge, bilgi, tesis, veri, çalışanlar, temsilciler, alt yükleniciler ve malvarlığına makul şekilde erişimi sağlayacak ve gerçekleştirilecek olan denetimin yürütülebilmesi için gerekli tüm makul desteği sağlayacaktır.

ALT YÜKLENİCİ
9.1 Hizmet Veren Kapkutu’nun yazılı ön onayını almaksızın, İşbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Şüpheye mahal vermemek üzere, Hizmet Veren’in işbu madde uyarınca Kapkutu’dan yazılı onay alarak alt yüklenici çalıştırması durumunda Hizmet Veren, alt yüklenici ve alt yüklenicisinin istihdam ettiği personelin işbu Sözleşme’de Hizmet Veren ve Çalışanlar için düzenlenmiş olan hükümlere uymalarını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren, alt yüklenici ve alt yüklenicisinin istihdam ettiği personelin her türlü iş, işlem ve davranışından Kapkutu’ya ve Kullanıcı’ya karşı bizzat ve münferiden sorumlu olacaktır.
9.2 Yazılı ön onay alınmaksızın alt yüklenici çalıştırıldığının Kapkutu tarafından tespit edilmesi halinde, Hizmet Veren, Hizmet Bedeli’nin 4 (dört) katı kadar cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, böyle bir durumda, işbu cezai şart bedeline ek olarak Kapkutu’nun Sözleşme’yi 4.2.6. maddeye uygun olarak feshetme hakkı saklıdır.
ÜCRETLENDİRME
10.1 Hizmet Veren, Hizmet Bedeli’ni doğrudan kendisi tahsil edecek olup, Kapkutu’ya Ek-3’te belirtilen Ücretler’i (komisyon bedelini) öder.
10.2 Ek-3’te aksi belirtilmediği sürece, Hizmet Veren, Hizmetler’i sağlarken yaptığı tüm masraflardan tek başına sorumlu olacaktır. Hizmet Veren, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu madde 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 8 uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Hizmet Veren; Kullanıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi bu kanun kapsamında anılan her türlü belgeyi imzalamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÖDEME
11.1 Hizmet Veren, Sözleşme’ye uygun ve kendi onayına istinaden düzenlenmiş faturaları Hizmetler’in gerçekleştirildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde Kapkutu’nun aşağıda belirtilen banka hesabına öder.
Kapkutu Banka Hesap Bilgileri: [●]
11.2 Sözleşme’ye göre geçerli fatura Ek-3’e uygun olarak sunulan ve Sözleşme’ye atıf, faturanın ilgili olduğu hizmet numarası, sağlanan hizmetlerle ilgili kısa açıklama, ücretlerin listesi ve faturanın ilgili olduğu dönem ve Kapkutu’nun onayı, Hizmet Veren’in vergi numarası veya muadili, uygulanacak KDV oranı ve miktarı ile Kapkutu tarafından Hizmet Veren’den istenen veya Mevzuat kapsamında gerekli tüm diğer şartlara dair bütün bilgileri ihtiva eden tam ve geçerli faturadır.
11.3 Bu Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.
VERGİLER
Ücretlere KDV dahil değildir. İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisinin tamamı Hizmet Veren tarafından ödenir, ödenen tutarın yarısı Kapkutu’ya fatura edilir.
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
13.1 Hizmet Veren, kendi markasına, logosuna, Hizmetler’ine Web Sitesi’nde yer almak üzere Kapkutu’ya sağladığı her türlü görsel ve içeriğe ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ilgili Mevzuat kapsamında geçerli ve uygulanabilir olduğunu ve işbu Sözleşme kapsamında kendisinin ve Kapkutu’nun faaliyetlerinin herhangi bir üçüncü kişinin fikri ve sınai mülkiyet hakkının tecavüzüne yol açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.2 Hizmet Veren, işbu Sözleşme ile Aracılık Hizmetleri’nin sağlanabilmesi için gerekli olan marka kullanım hakkını Kapkutu’ya tanımayı taahhüt eder. Bu kapsamda, Hizmet Veren, Kapkutu'ya, Hizmetler’e ve kendi içeriklere ilişkin FSEK uyarınca eser niteliğini haiz videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere görsel ve işitsel unsurlara ilişkin FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına ilişkin olarak, sayı, kopya, baskı, konu, mecra, ülke ve süre bakımından sınırsız, üçüncü kişilere de kullandırılabilecek nitelikte ve bedelsiz şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini, bu görsel ve işitsel unsurların eser sahibinin/hak sahibinin bizzat kendisi olduğunu, işbu ruhsatı vermeye ehil ve yetkili olduğunu, bu görsel ve işitsel unsurların kullanımının başta FSEK ve SMK olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir kişiye ait hakları ihlal etmediğini/etmeyeceğini, Kapkutu’nun bu kapsamında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
13.3 Web Sitesi’ne ilişkin ve Web Sitesi ile ilintili her türlü unsur ve içerik (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program ve uygulama da dahil) ve bunlarla bağlantılı olarak SMK ve FSEK başta olmak üzere ilgili mevzuat anlamındaki tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ise Kapkutu’ya aittir veya Kapkutu tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans kapsamında kullanılmaktadır. Web Sitesi üzerinde Hizmet Veren’e özgü bir kullanıcı hesabı oluşturulması, erişim yetkisi verilmesi, Aracılık Hizmetleri’nin verilmesi ve/veya Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Hizmet Veren’e, Kapkutu’ya ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir.
14. GİZLİLİK
14.1 İşbu Sözleşme’nin kendisi, işbu Sözleşme’nin müzakeresine ve ifasına ilişkin olarak Taraflar’ın Sözleşme’nin imzalandığı tarihten önce paylaşılmış olduğu ve gelecekte paylaşacağı (ürünler, hizmetler, işler, sistemler, planlar, programlar, ücretlendirme politikaları, çalışanlar, tedarikçiler, mevcut/potansiyel müşteriler, bilgi birikimine (know-how) ilişkin bilgiler, mali, ticari, finansal, operasyonel bilgiler, e-posta, toplantı konuşmaları ve tutanakları, bildirimler, ihbarlar, ihtarlar ve sair her türlü anlaşma ve yazışma ile kişisel veriler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) niteliği gereği gizli, özel ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi ve/veya bu bilgileri içeren her türlü belge ve materyal, yazılı veya sözlü, fiziksel veya elektronik, "gizli" ve/veya "özel" olarak işaretlenmiş olsun veya olmasın gizli bilgidir (“Gizli Bilgi”).
14.2 Aktarılan Taraf, ifşa eden Taraf’a ait Gizli Bilgi’nin kamu tarafından bilinmesini veya yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır.
14.3 Aktarılan Taraf, Gizli Bilgi’yi sadece Sözleşme’nin ifası amacı ile sınırlı olarak ve bu amaç için gerektiği ölçüde kullanacak, başka amaçlar doğrultusunda kullanmayacak ve başkalarına açıklamayacaktır. Aktarılan Taraf, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı iznini almadan Gizli Bilgi’yi hiçbir şekilde (iştirakleri, ana şirketi, bağlı şirketleri, grup şirketleri de dahil olmak üzere) üçüncü kişilere açıklamayacaktır, ifşa etmeyecektir ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
14.4 İfşa edilen Taraf, Gizli Bilgi’yi Sözleşme’nin ifası kapsamında ve bu Sözleşme’nin ifasının gerektirdiği ölçüde kendi çalışanları ve alt yüklenicileri ile paylaşabilir. Ancak aktarılan Taraf, çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin de işbu maddede yer alan gizlilikle ilgili tüm yükümlülüklere riayet etmesini sağlayacak ve bu hususta gerekli tüm önlemleri alacak, çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklere uymaması halinde ifşa eden Taraf’a karşı doğrudan sorumlu olacaktır.
14.5 Aktarılan Taraf, Gizli Bilgi’nin izinsiz ifşa edildiğini/ele geçirildiğini anladığı taktirde Gizli Bilgi’nin izinsiz kullanımını ve ifşasını engellemek maksadıyla derhal gereken en üstün çabayı gösterecek ve duruma ilişkin ifşa eden Taraf’ı gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirecektir.
14.6 İfşa eden Taraf’ın yazılı izni olmaksızın herhangi bir Gizli Bilgi aktarılan Taraf’ça kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve tahrif edilemez. İşbu Sözleşme’nin feshi halinde veya Aktarılan Taraf’ın işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ifa edebilmesi için söz konusu Gizli Bilgiler’e ihtiyaç duymaması halinde ve Aktarılan Taraf söz konusu Gizli Bilgileri’i yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal olarak saklamakla yükümlü olmadıkça, Aktarılan Taraf söz konusu Gizli Bilgiler’i ve kendisinde bulunan elektronik ve fiziki tüm kopyalarını talep üzerine 5 (beş) gün içerisinde İfşa eden Taraf’a iade edecektir ve kendi uhdesinde bulunan kopyalarını imha edecektir.
14.7 Gizli Bilgi; (a) Aktarılan Taraf’ın herhangi bir eylemi veya ihmali olmaksızın kamuya mal olan bilgileri; (b) ifşa edilmeden önce Aktarılan Taraf’ın hukuka uygun ve yasal bir şekilde sahip olduğu ve doğrudan veya dolaylı olarak İfşa Eden Taraf’tan elde etmediği bilgileri; (c) üçüncü bir tarafça herhangi bir yükümlülük, sorumluluk veya sınırlamayı ihlal etmeksizin Aktarılan Taraf’a hukuka uygun ve yasal olarak ifşa edilen bilgileri; (d) Aktarılan Taraf’ça İfşa Eden Taraf’tan bağımsız bir şekilde geliştirilen bilgileri içermez. Mahkeme kararı, idari emir gereğince veya kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken bilgi işbu maddede yer alan koşullar kapsamında yetkili mercilerle paylaşılabilecektir. Aktarılan Taraf, bu kapsamda ifşa etmek durumunda kaldığı bilginin ifşaatı ile ilgili olarak; (i) ifşa eden Taraf’ı ifşaatın yapılmasından önce derhal ve yazılı olarak bilgilendirecek, (ii) ifşa eden Taraf’ın bu duruma itiraz etmeyi seçmesi ve/veya koruyucu bir talepte bulunması durumunda ifşa eden Taraf ile iş birliği yapacak ve (iii) yalnızca talep edilen Gizli Bilgi’yi talep edildiği ölçüde ifşa edecektir.
14.8 Kapkutu’nun Aracılık Hizmetleri’nin sunulması, ifası ve geliştirilmesi amacıyla ve aracılık faaliyetleri ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Gizli Bilgi’yi açıklaması, aktarması, ifşa etmesi ve/veya kullanması/kullandırılması işbu madde kapsamında gizlilik yükümlülüklerinin ihlali sayılmayacak olup işbu Hizmet Veren bu hususlara Sözleşme ile onay vermiş olduğunu kabul eder.
15. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI
15.1 Taraflar, işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve ifası kapsamında elde etmiş olduğu her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili sair kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere uygun bir şekilde işleyeceğini; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını; söz konusu kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
15.2 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin bir veri ihlali olması durumunda, diğer Taraf’ı derhal ve yazılı olarak bilgilendirmek, veri ihlalinin durdurulması için alınan aksiyonlara ilişkin tevsik edici belgeleri aktaran Taraf ile derhal paylaşmakla yükümlüdür. Taraflar veri ihlali olması durumunda iş birliği içinde hareket edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
15.3 Taraflar, veri sahibi veya resmi makamlar tarafından işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin bir talepte bulunulması halinde; kişisel verilere yönelik talepleri cevaplandırmadan ve veri güvenliğine ilişkin herhangi bir saldırı veya tehdit olması durumunda bildirim yapmadan önce diğer Taraf’ı derhal ve yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
15.4 Taraflar, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin ve alt yüklenicinin Sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan münhasıran ilgili Taraf sorumlu olacaktır.
16. MÜCBİR SEBEP
16.1 Mücbir sebepler, Taraflar’ın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak engelleyen veya önemli derecede zorlaştıran, Taraflar’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın, Taraflar’ın kontrolü dışında ortaya çıkan ve Taraflar’ın basiretli tacir olarak Sözleşme’nin imza tarihinde öngöremeyecekleri (sel, deprem ve diğer doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, siber saldırı, ulusal elektrik kesintileri ve internet arızaları ve benzeri) hallerdir.
16.2 Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, söz konusu durumu, durumun sonuçlarını, öngörülen süreyi derhal yazılı olarak diğer Taraf’a bildirecektir. Mücbir sebep sayılacak bir halin varlığı halinde, maruz kalan Taraf, öncelikle, söz konusu mücbir sebep olayının nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin azaltılması ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasının devamı için gerekli önlemlerin alınması hususunda azami gayret gösterecektir.
16.3 Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, mücbir sebeplerden dolayı yerine getirememesinden veya yerine getirmekte gecikmesinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar’dan her biri, diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir.17. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
17.1 Hizmet Veren, aşağıda sayılan hallerin, Kapkutu’nun Aracılık Hizmetleri’ni kısıtlama, askıya alma veya sonlandırmasına sebep olabilecek nesnel ölçütler olduğunu bildiğini beyan ve taahhüt eder. Bu ölçütlerin varlığı halinde Kapkutu, Sözleşme’yi 4.2.6. maddesine göre feshedebilir:
Hizmetler’in ifası için gerekli yasal evrak ve belgelerin eksikliğinin tespiti,
Sözleşme’nin 5.2. maddesindeki gerekliliklerin Hizmet Veren ve/veya Çalışanlar’ı tarafından karşılanamaması,
Hizmet Veren’in, taahhüt ettiği tarihte Hizmetler’i en az 1 kez zamanında, akdedilecek olan mesafeli sözleşmeye uygun olarak veya hiç yerine getirmemesi,
Hizmetler’in yerine getirilmesi esnasında Hizmet Veren’in kasıt veya ihmali sonucu Kullanıcı’nın 5.000-TL’yi aşan bir maddi zarara uğraması,
Hizmet Veren’in hatalı değerlendirmesi sonucu Kullanıcı’ya iletilen teklifte yer almayan ilave maliyetlerin oluşması ve oluşan ek maliyetin Kullanıcı’dan talep edilmesi,
Hizmet Veren tarafından Hizmetler’i ifa ettiği süreç için Kullanıcı’nın ürünleri için Sözleşme’nin 6. maddesinde yer alan sigortanın yaptırılmaması.
17.2 Hizmet Veren, aşağıda yer alan hallerin, Kapkutu için Sözleşme’nin devamını çekilmez hale getiren ve Hizmet Veren’e açıklama sunması için süre verilmesinin Kapkutu bakımından telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına sebep olabilecek nesnel ölçütler olduğunu bildiğini beyan ve taahhüt eder. Bu ölçütlerin varlığı halinde Kapkutu, aşağıdaki hallerde işbu Sözleşme’yi 4.2.7. madde uyarınca, Hizmet Veren’e bildirimde bulunmak suretiyle, Kapkutu’nun sahip olduğu sair haklara halel gelmeksizin ve derhal feshedebilir:
Web Sitesi’nin ve/veya Hizmet Veren’in Hizmet sağladığı/satış yaptığı ilgili kategorinin kapatılması,
Hizmet Veren’in, önceden Kapkutu’nun onayını almaksızın birden fazla satıcı/sağlayıcı hesabı açması veya satıcı/sağlayıcı hesabını üçüncü kişilere kullandırması veya yanlış/yanıltıcı/başkasına ait bilgiler kullanarak hesap açılması/işlem yapılması,
Hizmet Veren’in gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmesi,
Hizmet Veren’in kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi,
Hizmet Veren’in fikri ve sınai hak ihlalinde bulunduğunun Kapkutu tarafından Sözleşme’nin 4.2.5. maddesi kapsamında yürütülecek süreç sonunda bu süreç kapsamında kendisine sunulan belgelerden açıkça anlaşılması ve sonuçlandırılması veya ihlale ilişkin kesinleşmiş bir adli ve idari merci kararı bulunması,
Hizmet Veren’in, Kapkutu’yu, Web Sitesini, Kapkutu’nun markalarını, kötüleyici veya bunları hedef gösteren, ticari itibarını zedeleyecek ve/veya haksız rekabet teşkil edecek eylemlerde bulunması,
Hizmet Veren’in acze düşmesi, iflas etmesi (müflis olması), tasfiyeye girmesi, haciz işlemlerine maruz kalması, sermaye kaybı ve borca batıklık halinde olması, yönetimi için kayyum atanması ve/veya benzeri bir uygulamaya maruz kalması ve/veya,
Hizmet Veren’in doğrudan/dolaylı olarak kontrol eden (pay sahipliği, yönetim veya sair yollar ile) kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör/suç örgütü olarak kabul edilen yapılarla bağlantılı olduğu ya da bunlara destek sağladığı bilinen ve/veya farklı ülke veya uluslararası örgütlerin yaptırım listelerine dahil olan kişilerin bulunması,
Hizmet Veren tarafından Web Sitesi’nin yasadışı amaçlarla kullanılması,
Hizmet Veren tarafından işlemlerin fiyatlarının/hizmet bedelinin/fatura veya ödeme süreçlerinin manipüle edilmesi,
Hizmet Veren tarafından geçersiz veya izinsiz ya da Web Sitesi dışında bir ödeme şekli kullanılması,
Hizmet Veren tarafından, Web Sitesi’ne, Web Sitesi’nin yazılımına, veri tabanına veya herhangi bir içeriğine zarar verici bir virüs veya başka bir teknoloji kullanılması,
Hizmet Veren’in, Kapkutu’nun fikri ve sınai mülkiyet haklarını kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, kendisine sağlanan Aracılık Hizmetleri’nin kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, basması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, analiz etmesi, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), sökmesi, yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralaması, ödünç vermesi, uyarlaması, nakletmesi, tekrar yayınlaması veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya bunların yapılmasının kolaylaştırması veya bir surette ihlal etmesi,
Web Sitesi’nin, Kullanıcılar’ı farklı elektronik ticaret ortamı veya elektronik ticaret pazaryerlerine yönlendirmesi,
Hizmet Veren ve/veya Çalışanları tarafından Kullanıcı ile Hizmetler’in ifası amacıyla olsun olmasın fiziken ve/veya uzaktan iletişim araçları ile etkileşim halinde iken, fiziken ya da sözlü olarak uygun olmayan şekilde (küfür, kavga, hakaret vs) iletişime girilmesi,
Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren sair durumlar.
18.3. Hizmet Veren, Sözleşme’yi en az 30 (otuz) gün önceden Kapkutu'ya bildirimde bulunmak kaydıyla herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın feshedebilir. Kapkutu’nun Sözleşme ve Mevzuat kapsamında fesih tarihine kadar halihazırda doğmuş olan alacaklarına ilişkin talep hakkı saklıdır. Fesih bildirimi yapılmış olsa dahi Hizmet Veren’in, halihazırda teklif verdiği Hizmetler’e ilişkin yükümlülükleri Sözleşme kapsamında aynen devam edecektir.
17.4 Hizmet Veren, Sözleşme’nin sona erip ermediğine bakılmaksızın, Kapkutu aleyhine herhangi bir dava, icra takibi, tüketici talebi/şikayeti, savcılık soruşturması da dahil olmak üzere herhangi bir adli, idari, cezai, icrai, yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Kapkutu’nun kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri talep edilen süre içinde derhal temin edecektir.
17.5 Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde:
Taraflar’ın Sözleşme’nin fesih tarihine kadar geçen sürede doğmuş olan hak ve alacakları Sözleşme’nin feshinden sonra da geçerli ve hukuken bağlayıcı olacaktır.
Taraflar birbirlerine olan bakiye ödemeleri tamamen kapatacak olup varsa avans ödemelerini iade edeceklerdir.
Sözleşme’nin “Gizlilik”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları”, ve “Tazminat” başlıklı maddeleri Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi Taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

18. SAİR GÜVENCELER
18.1 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan ilişkinin bağımsız bir hizmet ilişkisi olduğunu, herhangi bir asıl işveren – alt işveren ilişkisinin kurulmadığını, her bir Taraf’ın kendi çalışanlarından ve operasyonundan ve bunlara ilişkin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan tüm yükümlülüklerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
18.2 Hizmet Veren kendi çalışanları, temsilcilikleri, temsilcileri, altyüklenicileri ve hizmet verenlerinden münhasıran kendisi sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Hizmet Veren’nin çalışanları, temsilcilikleri, temsilcileri, altyüklenicileri ile Kapkutu arasında hukuki herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Hizmet Veren, Hizmet Veren çalışanı için işbu Sözleşme ile ilgili olarak iş hukukundan, sosyal güvenlik, iş güvenliği mevzuatından doğan hukuki bildirim yükümlülükleri de dahil olmak üzere her türlü yükümlülükten Çalışanlar’ına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve sair üçüncü kişilere karşı bizzat ve münferiden sorumlu olduğunu, Kapkutu’nun böyle bir sorumluluğu olmadığını ve bu hususlardaki iddialara karşı Kapkutu’yu sorumluluktan ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
19. TAZMİNAT
19.1 Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan diğer tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla, Hizmet Veren, Sözleşme ve ilgili Mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini, Sözleşme ve ilgili Mevzuat kapsamında yer alan hüküm ve esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz veya hiç yerine getirmemesi, Hizmet Veren’in veya ilişkili kişilerinin iş, işlem veya tasarrufları nedeniyle doğan her türlü hukuki, mali, idari ve/veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Kapkutu’nun bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını; bu nedenlerle Kapkutu’nun maruz kalacağı her türlü zarar (her türlü tazminat ve idari para cezaları da dahil olmak üzere) ve masraftan (yargılama giderleri, yasal vekalet ücreti, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) Kapkutu’yu beri kılacağını ve bu kapsamda Kapkutu’yu savunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
19.2 Hizmet Veren, 19.1. madde kapsamında Kapkutu’nun mahrum kaldığı kar kaybı da dahil olmak üzere maruz kaldığı her türlü zararlar ve masrafın tamamını, herhangi bir mercii ve/veya mahkeme kararı gerekmeksizin, Kapkutu’nun yazılı talebini müteakip, hiçbir itiraz ileri sürmeden, derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
19.3 İşbu Sözleşme uyarınca, Kapkutu, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Hizmet Veren’in cari hesabından mahsup edebilecektir veya Hizmet Veren’den bizzat tahsil edebilecektir.
20. MUHTELİF HÜKÜMLER
20.1. Hizmet Veren, Taraflar Sözleşme’den doğan haklarını, alacaklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini kısmen/tamamen, Kapkutu’nun (birbirlerinin) yazılı ön onayını almaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
20.2. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında hiçbir şekilde ortaklık, ortak girişim, acente veya benzeri başka bir işlem teşkil etmez, kurmaz ya da ifade etmez. İşbu Sözleşme hiçbir Taraf’a diğer Taraf adına taahhütlerde bulunma veya diğer Taraf’ı borç altına sokma yetkisi (herhangi bir taahhütte, bir yükümlülük veya sorumluluk varsayımında bulunma veya bir hakkın icrası veya yetkinin kullanılması dâhil olmak üzere) vermez.
20.3. İşbu Sözleşme’den veya kanundan kaynaklanan bir hak, yetki veya yasal yola başvurulmaması veya başvurulmasında gecikilmesi durumunda bu feragat, başka herhangi bir hak, yetki veya yasal yoldan feragat anlamına gelmeyecektir ve bir hakkın veya yetkinin tamamen veya kısmen kullanılması veya bir yasal yola tamamen veya kısmen başvurulması diğer bir hakkın veya yetkinin kullanılmasından veya yasal yola başvurulmasından feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşme uyarınca feragat, feragat edenin feragatini ilettiği Taraf için feragat edenin belirttiği koşullar çerçevesinde uygulanacaktır.
20.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya idari organ tarafından geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu Sözleşme'nin öteki hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olmama durumundan etkilenmeyen bütün hükümler, tam olarak yürürlükte kalır. Böyle bir durumda, Sözleşme, ilgili hüküm ve şart Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve uygulanacaktır.
20.5. Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlar, Hizmet Veren tarafından karşılanacaktır.
20.6. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesinde, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen usullerde yapılacaktır.
20.8. Sözleşme, Taraflar'ın bu konudaki tüm anlaşmasını teşkil eder ve Sözleşme’nin konusuyla ilgili olarak Taraflar arasında yapılmış olan önceki tüm sözleşme, anlaşma, mutabakat, müzakere, beyan ve taahhütlerin yerine geçer ve bunları sona erdirir.
20.9. Sözleşme’nin ekleri, Sözleşme’nin devamı niteliğinde olup Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdırlar. Sözleşme ve ekleri arasında herhangi bir ihtilaf olması durumunda, Sözleşme’nin hüküm ve şartları geçerli olacak ve Taraflar arasındaki ticari ilişki bakımından öncelikli olarak uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin ekleri aşağıda sayılmaktadır:
Ek-1: Hizmet Veren Tarafından Kullanıcılar’a Sunulacak Hizmetler
Ek-2: Üyelik Belge Listesi
Ek-3: Ücretler
Ek-4: Hizmet Veren Adına İşlem Yapmaya Yetkili Kişi Listesi

20.10. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda resmi defter ve ticari kayıtlarının, aralarındaki e-posta yazışmaları ile birbirlerine gönderecekleri yazılı talimatların ve Web Sitesi üzerinde bulunan elektronik kayıtların kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.11 Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KAPKUTU İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

İmza ………………………………………………………………………………………………
İmzalayanın:

Adı: ……………………………………………………………………

Unvanı: ……………………………………………………………………
Tarih: …………………………………………………………………..
HİZMET VEREN - [●]
İmza ………………………………………………………………………………………………

İmzalayanın:

Adı: ……………………………………………………………………

Unvanı: ……………………………………………………………………
Tarih: …………………………………………………………………..

EK-1: HIZMET VEREN TARAFINDAN KULLANICI’LARA SUNULACAK HİZMETLER
Hizmet günü belirlenen saatte Hizmetler’in verileceği adreste olunması
Hizmetler’i verecek Çalışanlar’ın tam ve eksiksiz şekilde Hizmet günü hazır bulundurulması
Hizmetler verilirken Hizmetler’in kusursuz geçmesini sağlayacak gerekli Araçlar’ın hazır edilmesi
Hizmetler’i veren Çalışanlar’ın ilgili Hizmetler’e ilişkin sigortalarının olması ve Hizmet öncesi kişi listesi ile birlikte bildirilmesi
Hizmet Veren’in, Çalışanlar’ının sabıka kayıtlarının temiz olması ve bu belgelerin Hizmet Veren tarafından saklı tutulması, gerekli görüldüğü takdirde Hizmetler öncesi veya sonrası gönderilmesi
Hizmet Veren’in, Hizmet Bedeli teklifine dahil olan tüm masraflardan tek başına sorumlu olması ve Kullanıcı’dan hiçbir suretle ek masraf istenmemesi
Evden eve veya işyerinden işyerine nakliye hizmeti verilmesi (eşyaların hasarsız bir biçimde taşımaya uygun hale getirilmesi, taşınacak evden veya işyerinden toplanması, ve toplam eşya sayısını belirten paketleme listesinin hazırlanması, eşyaların Araç’a yüklenmesi ve boşaltılması ile taşınılacak eve veya işyerine yerleştirilmesi
Kullanıcı talebinin varlığı halinde belirli eşyaların, belirli bir süre için uygun bir depolama lokasyonuna taşınması, ilgili süre için depolama hizmetinin sağlanması, sürenin sonunda talepteki adrese tekrar sevk edilmesi ve yerleştirilmesi
Söz konusu taşıma uluslarası bir taşıma ise ; Kullanıcı ile Türkiye’nin ve taşıma yapılacak ülkenin gümrük kurallarının paylaşılması
Söz konusu taşıma uluslarası bir taşıma ise ; kara-deniz-hava yolu gönderim yöntemine göre gümrük işlemlerinin tamamlanması
Söz konusu taşıma uluslarası bir taşıma ise ; yurtdışında çalışılan alt yüklenici ile anlaşılan gümrük/limana eşyaların gönderilmesi
Söz konusu taşıma uluslarası bir taşıma ise ; yurtdışında çalışılan alt yüklenicinin ithalat gümrük işlemlerini gerçekleştirme sürecinin takip ve kontrolü
Söz konusu taşıma uluslarası bir taşıma ise ; yurtdışında çalışılan alt yüklenicinin eşyaları gümrük/liman/terminalden teslimat adresine getirmesi, eve çıkarması ve basit mobilya kurulumunun tamamlanması sürecinin takip ve kontrolü


EK-2: ÜYELİK BELGE LİSTESİ
Sermaye şirketi iseniz:

1. Vergi levhası fotokopisi
2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
3. İmza sirküleri fotokopisi
4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
5.Hizmet’e ilişkin Hizmet Veren’in ve Çalışan’ın ilgili yetkilendirme ve ustalık belgeleri
Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:
1. Ortaklık sözleşmesi
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Faaliyet belgesi
4. İmza sirküleri
5. Vergi levhası
6. Hizmet’e ilişkin Hizmet Veren’in ve Çalışan’ın ilgili yetkilendirme ve ustalık belgeleri

EK-3: ÜCRETLER
ÜCRETLER
Sözleşme dahilinde sunulacak hizmetlerin ücretlendirmesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
HİZMET TÜRÜ
KOMİSYON ORANI
NAKLİYE – EŞYA TAŞIMACILIĞI
%20
DEPOLAMA
%20
EVDEN EVE NAKLİYAT
%20


* Komisyon oranları sabit olup komisyon oranlarının artırılması veya azaltılması tamamen Kapkutu’nun inisiyatifindedir.

EK-4: HİZMET VEREN ADINA İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ LİSTESİ
[*]

Size daha iyi bir deneyim sunmak için izninizi istiyoruz.

Size daha iyi bir alışveriş ve hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.